Årsmøtet for Sirbmá-Sirma idrettslag avholdes 21.mars kl 18:00 på Sirma grendehus

Ale som deltar i årsmøtet er med i trekningen av Sirbmá boblejakke

Vuorbádat Sirbmá uvjajáhka sin gaskkas geat servet čoahkkimii

 

Saksliste Áššelisttu:

 01/24 Godkjenne de stemmeberettige Dohkkehit jienasteddjiid
02/24 Valg av dirigen(er) Válljet čoahkkinjođiheaddji
03/24 Valg av protokollfører Válljet čálli
04/24 Velge to medlemmer til  underskrive protokollen  Válljet guokte lahttu čoahkkingirjevuolláčállit
05/24 Godkjenne innkallinga  Dohhkkehit čoahkkingirjevuolláičállit
06/24 Godkjenne sakslista  Dohkkehit áššelisttu
07/24 Godkjenne forretningsorden  Dohkkehit čoakkinortnega
08/24 Behandle idrettslagets årsberetning 2023 jahkedieđáhusa
09/24 Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning  2023 rehkedoalu meannudit
10/24 Behandle innkomne forslag og saker  Evttohuvvon áššit
10.1  – Retningslinjer for utdeling av hederstegn og valg av en komite på tre personer for
utnevnelse av hederstegn
10.2 – Ungdomsrepresentant i styret
10.3 – Cheerleading/dans – ny gren
10.4 – Renovering av fotballbua  for bevaring av utstyr
10.5 – Frisbee golf
11/24 Fastsette medlemskontigent og treningsavgift
Lahttomáksin ja hárjehalladivva
12/24 Vedta idrettslagets budsjett  2024 Bušeahtta
13/24 Behandle idrettslaget organisasjonsplan 2024  Organisašuvdna/doaibmaplána
14/24 Foreta valg Válggat
 
 
 
Digital deltakelse er mulig her: