Refusjoner/dekning for medlemmer / Lahttuide

(vedtatt av styret 03.07.12 i sak 26/12 og sist endret 11.01.24 i sak 03/24, oppdatert 15.01.24)


1. Startkontingent
Sirbmá-Sirma IL dekker for billigste startkontingent i alle typer konkurranser for alle aktive utøvere
innen sykling, langrenn, friidrett, løping, triatlon, SVN-konkurranser mv. 1 Det forutsettes at
utøveren er (betalende) medlem i idrettslaget. Utøveren ordner og betaler selv lisens. Påmeldt men
ikke startet (DNS), refunderes ikke, unntatt ved sykdom som dokumenteres med legeerklæring.
2. Reiseutgifter til konkurranser
For aktive under 20 år og heltidsstudenter under 27 år dekkes også reiseutgifter på billigste måte. Av
bilutgifter dekkes kr. 1,50 pr km pr aktive og kr 0,75 pr km pr barn/ungdom/student. For tilhenger
dekkes kr 1,00 pr km.

Av opphold (overnatting og kost) dekkes 300 kr pr døgn (ulegitimert) pr
barn/ungdom/student. Det kan etter avtale også dekkes for reise- og oppholdsutgifter (som
ovenfor) for lagleder/støtteapparat. Flybilletter dekkes med 1/3 egenandel.
For aktive som deltar på konkurranser på Norges Cup og NM dekkes reiseutgifter på billigste måte
samt inntil kr. 750 for losji og kost pr døgn. Bruk av bil godtgjøres med 2 kr pr km og 0,50 kr pr
passasjer (aktiv og/eller støtteapparat), max kr. 3 pr km. For å oppnå støtte som NC/NM-utøver
kreves deltakelse i min. 2 rittarr. årlig. Tellende rittarr er NM, NC, RM el. Lagleder/støtteapparat kan
etter avtale få dekt reiseutgifter etter samme ordning.
Dette kan også gjelde for deltakelse i andre større konkurranser, men må avtales på forhånd.
3. Treningssamlinger
Samlinger som laget selv organiserer dekkes med 70% av reiseutgiftene for unge aktive under 20
år/studenter under 27/NC-NM-aktive, max. kr. 3.500 pr utøver. Oppholdet dekkes med en del
egenandel, opptil 1/3. De som er påmeldt samling og ikke møter, må betale klubbens utgifter i sin
helhet (ikke refunderbare flybilletter og lignende).
I tillegg kan laget dekke for egen organiserte treningssamlinger, fortrinnsvis for NC/NM utøvere,
som dekkes med kr. 400 (ulegitimert) pr samlingsdøgn i reise- og oppholdsutgifter til gjennomførte
treningssamlinger max. kr. 20.000 pr utøver pr kalenderår. Treningen på samlingen må
dokumenteres.

Øvrige samlinger i klubbens regi enn samlinger for 15 år tom. jr. og NC/NM-aktive, dekkes iht. pkt.
2 Reiseutgifter til konkurranser.
4. Støtte til kjøp av sykler og ski
Støtte til kjøp av ski og sykkel for aktive under 20 år, heltidsstudenter under 27 år og NC/NMsyklister (bet. medlemskap og helårslisens inneværende/siste år)
• inntil 50%, max kr. 7.500 ved kjøp fra vår samarbeidspartner Intersport-Tana og max kr.
5.000 fra andre.
Støtte innvilges ikke til den første sykkelen/skiparet. Ved videresalg av sponset utstyr (av laget)
oppfordres til å formidle salget til lagets medlemmer først.
Støtte til kjøp av andre sportsutstyr kan vurderes etter søknad, min. pris/kostnad kr. 4.000.
5. Skade, forsikring mv.
Sirbmá-Sirma IL er ikke ansvarlig for skade, tyveri mv. av sykler og utstyr. Alle aktive har selv
ansvaret for sitt utstyr, og oppfordres til å verdi-forsikre dyre sykler og dyrt utstyr.
6. Utlån av rekrutteringssykler
Barn og unge kan låne sykkel til bruk på treninger og i ritt. Foreldre/foresatte skriver under på
utlånsskjema hvor de forplikter å vedlikeholde sykkelen og oppbevare sykkelen forsvarlig samt at evt
skade, tyveri el. dekkes av husstandens innboforsikring.
7. Konkurranseklær
Aktive under 20 år og heltidsstudenter under 26 år som min. har deltatt på tre terminfesta
konkurranser siste året og har betalt medlemskap i inneværende år får dekt konkurranseklær opptil
kr. 2.000 av klubben. Barn og unge under 18 år som min. deltar i 1 konkurranse får dekt for inntil kr.
500.
NC/NM-aktive får dekt konkurranseklær inntil kr. 4.000 pr år.
Dekning av konkurranseklær for andre kan vurderes etter søknad.
8. Trenerutgifter
Etter avtale med klubben kan det dekkes for utgifter til personlig trener.
9. Utbetaling
Alle utgiftene – også startkontingenter og konkurranseklær – dekkes etterskuddsvis på grunnlag av
regning med vedlagte kvitteringer.
Regninger sendes inn fortløpende, også startkontingenter, og helst innen 1 måned etter avsluttet
aktivitet/innkjøp. Utlegg, regninger etter 1. desember for gjeldende kalenderår utbetales ikke, med
unntak av utlegg fra 1. -31. desember, her er fristen 2. januar påfølgende år.

10. Aktives bidrag til klubben
Unge aktive og NC/NM-aktive som får dekt utgifter iht. dette reglementet har inngått en avtale med
klubben (satsingssamtale) hvor deres bidrag (deltakelse i ritt og samlinger, trenerroller, frivillig arbeid
mv) til klubben fremgår.
For dekning av utgifter iht. dette reglementet tas det forbehold om lagets økonomi, og det
forutsetter at alle som søker om støtte er har betalt medlemskap i inneværende år (pkt. 2, 3, 4
og 7) og bruker klubbens klær i konkurransene
 
*Mange konkurranser har flere priser på startkontingenter, avhengig av når man melder seg på. Klubben dekker for
billigste startkontingent.
 
         
Bruk regningsskjemamal fra oss for refusjon av utgiftene.